Statuten

VOLKSTUINVERENIGING “DE GESCHIKTE PEER”

Statuten

Naam en Zetel

Artikel 1

1.  De vereniging draagt de naam: Volkstuinvereniging De Geschikte Peer.

2.  De zetel van de vereniging is gelegen in Nieuwkoop. – —..—

Doel

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel:
 • Het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruimste zin des woords;
 • Het beheren van één of meer moestuinterreinen in de gemeente Nieuwkoop of haar omgeving;
 • Het bevorderen van natuurlijk tuinieren;
 • Het verlenen van faciliteiten aan de leden ter ondersteuning van het tuinieren;
 • Het behartigen van de belangen van de leden voor zover betrekking hebbend op tuinieren.

2. De soort tuinen die de vereniging op een bedoeld complex wil realiseren zijn:

 • de moestuin die in het geheel door het lid wordt onderhouden;
 • de service moestuin waarbij het lid het onderhoud (niet zaaien, planten, poten en oogsten) of een deel daarvan kan inhuren;
 • de mogelijkheid voor een schooltuin of tuin voor scholieren om hiermee kinderen te betrekken bij de herkomst van hun voedsel.

3. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. Het trachten te verkrijgen van geschikt terrein bestemd voor volkstuinen met een permanent karakter;
 2. Het geven van voorlichting betreffende het tuinieren als amateur;
 3. Het aankopen van zaken, planten en andere tuinbenodigdheden ten behoeve van haar leden;
 4. Alles wat bevorderlijk is om het doel te verwezenlijken en te komen tot de soorten tuinen als in lid 2 bedoeld.

Duur

Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Lidmaatschap

Artikel 4

Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Lidmaatschap

Artikel 5

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt:

      a.  Door de dood van het lid                                        ;

      b.  Door opzegging van het lid;

      c.  Door opzegging van de vereniging

      d.  Door ontzetting.

 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Niettemin is onmiddellijk beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:

 1. Indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 2. Binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
 3. Binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 4. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
 5. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar.

      De opzegging geschied door het bestuur, schriftelijk en met nachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken.

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaat vinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

 1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinneringen, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

De ontzetting geschied door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uit gebrachte stemmen.

 1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings-jaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt:

Schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande “beroep” is van overeenkomstige toepassing.

Donateurs

Artikel 7

Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen.

Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Geldmiddelen

Artikel 8

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
 2. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Bestuur

Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
 2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit leden van de vereniging. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
 3. Bestuursleden kunnen te alle tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal zes jaar. Onder een jaar wordt te deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergadering. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
 6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Bestuurstaak

Artikel 10

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur.
 2. Het bestuur, is behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemden of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schild van een ander verbindt.
 3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven.

Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandeling niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.  

Vertegenwoordiging

Artikel 11

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meerdere bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Algemene Vergadering

Artikel 12

De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Toegang en Stemrecht

Artikel 13

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, als mede degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. En bevoegd daarover het woord te voeren.
 2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in de vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, de zelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezingen van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezingen tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 14

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.

  Hetzelfde geld voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.

  Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 15

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar

  Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.

  Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.

  Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikelen 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 3. Het bestuur doet in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.

  De commissie onderzóekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

Artikel 16

 1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
 3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschied door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.

  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld
 4. lndien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.

  lndien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.

  Het bepaalde  in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

Statutenwijzigingen

Artikel 17

 1. Wijzigingen van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de  leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

  Iedere van de bestuursleden is bevoegd de akte van de statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingsregister.

Ontbinding en Vereffening.

Artikel 18

 1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3, en  5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschied door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

  Gedurende de vereffening blijven de    bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

  In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”
 5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn  De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17 vermelde register.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende twintig jaren na afloop van de vereffening.

  Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen.

Artikel 19

 1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, en 5 van overeenkomstige toepassing.