Reglementen

 Volkstuinvereniging "De Geschikte Peer"

 

Statuten

2010.058135.01/MS

 

Naam en Zetel

Artikel 1

1.  De vereniging draagt de naam: Volkstuinvereniging De Geschikte Peer.

2.  De zetel van de vereniging is gelegen in Nieuwkoop. - ---..—

 

Doel

Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel:

    -      het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruimste zin   des woords ·            

    -       het beheren van één of meer moestuinterreinen in de gemeente Nieuwkoop of haar omgeving;

    -     het bevorderen van natuurlijk tuinieren;

    -     het verlenen van faciliteiten aan de leden ter ondersteuning van het tuinieren  .

    -     het behartigen van de belangen van de leden voor zover betrekking hebbend op tuinieren.

2. De soort tuinen die de vereniging op een bedoeld complex wil realiseren zijn:

    -     de moestuin die in het geheel door het lid wordt onderhouden;

    -     de service moestuin waarbij het lid het onderhoud (niet zaaien, planten, poten en oogsten) of een deel daarvan kan inhuren;

    -     de mogelijkheid voor een schooltuin of tuin voor scholieren om hiermee kinderen te betrekken bij de herkomst van hun voedsel.

3. –De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

      a.  het trachten te verkrijgen van geschikt terrein bestemd voor volkstuinen met een permanent karakter;

      b.  het geven van voorlichting betreffende het tuinieren als amateur;

      c..  het aankopen van zaken, planten en andere tuinbenodigdheden ten behoeve van haar leden;

      d.  alles wat bevorderlijk is om het doel te verwezenlijken en te komen tot de soorten tuinen als in lid 2 bedoeld.

Duur

Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Lidmaatschap[

Artikel 4

Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Lidmaatschap

Artikel 5

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 6

1.   Het lidmaatschap eindigt:

      a.  door de dood van het lid                                        ;

      b.  door opzegging van het lid;

      c.  door opzegging van de vereniging

      d.  door ontzetting.

2.         Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

            Niettemin is onmiddellijk beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:

 1. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten

           voortduren;

     b.   binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn

           beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend  is geworden

           of medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;

     c .   binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

            Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende verenigingsjaar.

3.         opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar.

            De opzegging geschied door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken.

            Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaat vinden wanneer  redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

            Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

4.         ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten reglementen of besluiten der vereniging handelt,   zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinneringen, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

            De ontzetting geschied door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste    van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt.de betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.

            Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

            De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uit gebrachte stemmen.

5.         Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings-jaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

            Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt,

            schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6)

            maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande "beroep" is van overeenkomstige toepassing.

Donateurs

Artikel 7

Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen.

Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Geldmiddelen

Artikel 8

 

1.         De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.

2.         leder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Bestuur

Artikel 9

1.         Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een   penningmeester aanwijzen.

2.         De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit leden van de vereniging.

            De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

3.         Bestuursleden kunnen te alle tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4.         Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

5.         Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal ze jaar. Onder een jaar wordt te deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergadering. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.

6.         In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Bestuurstaak

Artikel 10

1.         Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot   wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur.

2.         Het bestuur, is behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd   te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemden of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten    waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schild van een ander verbindt.

3.         Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven.

            Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandeling niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.  

Vertegenwoordiging

Artikel 11

1.         Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2.         De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

3.         Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meerdere bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Algemene Vergadering

Artikel 12

De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Toegang en Stemrecht

Artikel 13

1.         Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst  zijn, als mede degene n die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. En bevoegd daarover het woord te voeren.

2.         Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

3.         Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in de vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, de zelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

4.         De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.

5.         Alle besluiten waaromtrent bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezingen van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezingen tussen meer dan twee personen door         niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 14

1.         De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2.         Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.

            Het zelfde geld voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  

3.         Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.

            Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 15

1.         Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar

            Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over her gevoerde beleid.

            Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.

            Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.   

2.         Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikelen 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

3.         Het bestuur doet in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag

            waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.

            De commissie onderzóekt deze stukken en brengt  aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4.         Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen,, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

5.         Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan zij zich op kosten van de vereniging door  een  deskundige doen bijstaan.

Artikel 16

1.         Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.

2.         Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

            Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten           met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.

3.         De bijeenroeping der algemene  vergadering  geschied door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.

            Bij de oproeping woerden de te behandelen onderwerpen vermeld

4.         lndien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch   het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.

            lndien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.

            Het bepaalde  in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

Statutenwijzigingen

Artikel 17

1.         Wijzigingen van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.

2.         Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de  leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de       vergadering werd gehouden.

3.         Tot wijziging van de statuten kan door de algemene  vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4.         De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

            Iedere van de bestuursleden is bevoegd de akte van de statutenwijziging te doen verlijden.

5.         Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing,  

            indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6.         De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals   deze na de wijziging luiden, neer leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingsregister.

Ontbinding en Vereffening.

Artikel 18

 1.       Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3, en  5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.

 2.       De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

 3.       De vereffening geschied  door het bestuur.

 4.       Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

            Gedurende  de vereffening blijven de    bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht

            In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar  naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie"

5.         De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn.  De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17 vermelde register.

6.         De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende twintig jaren na afloop van de vereffening.

            Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen.

Artikel 19

 1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet  volledig wordt voorzien.

 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, en 5 van overeenkomstige toepassing.

 

 

 

  HUISHOUDELIJK REGELEMENT

 

 

Huishoudelijk reglement

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1.

 

Iedere huurder van een volkstuin dient lid te zijn van de volkstuinvereniging “de geschikte peer” gevestigd te Nieuwkoop.

 

Artikel 2.

Voor het verkrijgen van het lidmaatschap en een volkstuin van de vereniging dient inschrijfgeld en een borgsom betaald te worden overeenkomstig het bedrag bepaald in de algemene ledenvergadering. Deze gelden zijn eenmalig. De borgsom wordt teruggestort bij beëindiging van het lidmaatschap indien de volkstuin conform de in art 8 lid 2 gestelde eisen opgeleverd wordt.

 

Artikel 3.

Na inschrijving als lid, middels het invullen van een inschrijfformulier en persoonlijke legitimatie, wordt een exemplaar van de statuten en  het huishoudelijk- en tuinreglement verstrekt. De statuten zijn ter inzade bij de secretaris

 

Artikel 4.

Het lid dat een volkstuin heeft of heeft verkregen, betaalt aan de vereniging de reglementair en door besluiten van de ledenvergadering vastgestelde bedragen.

 

Artikel 5.

 

Leden

 1. leder lid heeft de vrije beschikking over de hem in bruikleen gegeven volkstuin, toch is verplicht zijn tuin van de aanvang af in goede slaat te brengen en/of te houden.
 2. Overeenkomstig de doelstelling van de vereniging, dient de tuin en de daarop aanwezige opstallen voorontspanning van het lid en zijn gezinsleden te zijn.
 3. Het uitoefenen van beroepsmatige handelingen is niet toegestaan.
 4. De leden mogen hun volkstuin slechts overdragen door tussenkomst van de vereniging. Bij overlast kan het bestuur deze toestemming intrekken
 5. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en reglementen, alsmede de overige vastgestelde en bekend gemaakte regels te kennen. De leden zijn verplicht de statuten en de reglementen van de vereniging, evenals de besluiten van de algemene vergadering, ook al waren zij niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, stipt op te volgen en zijn te dien opzichte volledig aansprakelijk voor de gedragingen van hun gezinsleden/bezoekers.
 6. Eigendommen van de vereniging dienen op eerste aanvraag van het bestuur te worden ingeleverd.
 7. De leden worden geacht periodiek algemene werkzaamheden uit te voeren.

Artikel 6.

De leden kunnen zich volgens de daarvoor geldende regels laten kiezen in het bestuur of één der commissies.

Artikel 7.

De jaarlijkse bijdrage wegens lidmaatschap van de vereniging wordt vastgesteld zoals genoemd in artikel 8 lid 2 van de statuten en dient vóór 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar in het bezit te zijn van de penningmeester. Voor de betaling van de periodieke vergoeding wegens het gebruik van een volkstuin, de zogenaamde tuinhuur, geldt hetzelfde.

 

Artikel 8.

Einde lidmaatschap:

 

 1. Het lidmaatschap eindigt als gevolg van het gestelde in artikel 6van de statuten.

 

 1. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal het lid gehouden worden de tijdens zijn lidmaatschap in gebruik gegeven volkstuin naar behoren,schoon, zonder gewas. Onkruid,obstakels e.d. op te leveren. Indien hij of zij hierin gebreke blijft zal de betaalde borgsom niet geretourneerd worden en zal het bestuur alle voorkomende kosten in rekening brengen aan het vertrekkende lid.

 

 1. Ontzetting als gevolg van artikel 6 lid 4 van de statuten kan worden uitgesproken door het bestuur indien het lid:

 

 

 • Niet binnen de gestelde termijn na schriftelijke in gebreke stelling aan zijn verplichtingen voldoet.
 • Bij herhaling ingevolge de statuten en reglementen of besluiten van de vereniging in gebreke moet worden gesteld. Dit na meerdere waarschuwingen
 • Zich schuldig maakt aan wangedrag, waaronder mede is te verstaan elke gedraging of handeling die de goede gangvan zaken en het vriendschappelijke verkeer tussen de leden onderling verstoort of het aanzien van de vereniging schaadt.

 

 1. Lid 3 van dit artikel zal niet worden toegepast alvorens het betrokken lid tenminste driemaal schriftelijk is gewaarschuwd en hij binnen 14 dagen na de dagtekening van de laatste waarschuwing daarvan gevolg heeft gekregen. De derde waarschuwing wordt hem aangetekend toegezonden.

 

 1. Indien de ledenvergadering ingevolge artikel 6 lid 4 van de statuten BESLUIT tot verwerping van de ontzetting wordt hierdoor tevens de schorsing opgeheven en het desbetreffende lid in zijn rechten hersteld.

 

 1. Handhaaft de vergadering het besluit tot ontzetting, dan brengt het bestuur dit besluit uiterlijk 10 dagen na de datum van de vergadering per aangetekend schrijven ter kennis van de betrokkene.

 

Artikel 9.

Afwijkingen van het in artikel 8 lid 1a van de statuten bepaald ten aanzien van de overgang van het lidmaatschap bij overlijden, kunnen op schriftelijk verzoek van de nabestaande door het bestuur worden toegestaan.

Artikel 10.

Bij de beëindiging van het lidmaatschap vindt geen terugbetaling plaats van huur en contributie. Het bestuur is gerechtigd hier van af te wijken en anders te beslissen.

 

Artikel 11.

1. Een lid kan een schriftelijk met reden omkleed verzoek indienen, om bij het vrij komen van een tuin, daarvoor in aanmerking te komen, door een lid mag slechts een (1) verzoek worden ingediend. Het bestuur beslist over de toelaatbaarheid van dit verzoek en deze beslissing is bindend.

2. Een vertrekkend lid, waarvan de volkstuin is overgedragen aan een ander lid, dient de niet overgenomen eigendommen binnen 14 dagen na datum van de overdracht te verwijderen. Indien hij daar in gebreke blijft kan het bestuur alle voorkomende kosten verhalen op het vertrekkende lid. Het andere lid neemt de verantwoordelijkheden over van het vertrekkende lid als hij/zij eigendommen overneemt middels een te ondertekenen overnameformulier welke door de tuincommissaris verstrekt wordt.

Artikel 12.

Bestuur

Het bestuur is belast met de uitvoering van het beleid.

Zij voert het beheer over alle eigendommen van de vereniging en draagt zorg voor de instandhouding en het onderhoud daarvan.

 • Het bestuur stelt regels vast ten aanzien van de uitvoerende taken die zijn toegewezen aan de diverse commissies en ziet toe op de juiste uitvoering van die taken.
 • Het bestuur is voor het gevoerde beleid en het beheer verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering, evenals de door de commissies uitgevoerde taken welke door het bestuur zijn opgelegd.

 

 

Artikel 13.

De voorzitter is woordvoerder namens de vereniging en representeert de

vereniging naar buiten.

 • Hij geeft leiding aan het bestuurswerk en leidt de bestuurs- en

ledenvergaderingen.

 • Hij is verder belast met het uitbrengen van een verslag op de jaarlijkse

algemene ledenvergadering over het afgelopen jaar met betrekking van

het gevoerde beleid.

Artikel 14.

De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging, de administratie van de vereniging en houdt daarvan afschrift,

 • Van alle in- en uitgaande stukken geeft hij kennis aan het bestuur in vergadering.
 • Notuleert tijdens bestuurs- en algemene ledenvergaderingen en maakt daarna de conceptnotulen op.
 • Stelt samen met de voorzitter de agenda op voor de volgende vergadering

 

Artikel 15.

De penningmeester is belast met het innen van de in artikel 8 der statuten genoemde geldmiddelen en het verrichten van de betalingen en het bijhouden van de ledenadministratie.

 • Het beheren van de gelden en het voeren van de administratie hieraan verbonden.
 • Het uitbrengen van een schriftelijk verslag op de jaarlijkse algemene ledenvergadering over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar, zoals genoemd in artikel 15 lid 1 van de statuten.

 

 • Het opstellen van een schriftelijke begroting voor het nieuwe

                       verenigingsjaar.

 

Artikel 16.

Het bestuur is gerechtigd het totaal bedrag van de begroting in verband met onvoorziene omstandigheden met 5% te overschrijden.

 

Artikel 17.

De secretaris en de penningmeester kunnen met instemming van de overige bestuursleden een deel van hun werkzaamheden overdragen aan een ander bestuurslid, die voor deze werkzaamheden verantwoording schuldig is aan de desbetreffende functionaris.

 

Artikel 18.

 1. 1.                De bestuursleden worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering en verkrijgen een zittingsperiode van zes(6) jaar, zoals vastgelegd in de statuten van artikel 9 lid 5.

Na afloop van deze termijn kunnen bestuursleden zich opnieuw verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie, en zijn onmiddellijk herkiesbaar.

2.Een bestuurslid wordt gekozen uit een voordracht (zoals bedoeld in artikel 9 van de statuten) en , dient vergezeld te gaan van een bevestiging van instemming van deze kandidaat.

Tot het opmaken van een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste vijf(5) gezamenlijk handelende leden.

Een voordracht door vijf(5) of meer leden moet minimaal achtentwintig(28) dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

 1. 3.         Indien er meer dan één(1) voordracht voor één(1) vacature is, geschiedt de verkiezing uit de voordrachten.
 2. 4.         De bestuursleden kiezen uit hun midden de voorzitter en verdelen de overige taken onderling

5. De secretaris neemt bij afwezigheid van de voorzitter diens taken waar.

6.Bij een tussentijdse vacature vult het bestuur deze,indien nodig, op met een door her bestuur aangezochte kandidaat, tot de eerst volgende ledenvergadering.

Artikel 19.

Vergaderingen

Naast de algemene ledenvergadering zoals bedoeld in artikel 16 lid 1, dan wel aangevraagd door de leden zo als vermeld in artikel 16 lid 2, kent de vereniging periodieke bestuursvergaderingen.

 

Artikel 20.

 • De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden in het eerste halfjaar en bij voorkeur in de maand maart. Het bestuur kondigt deze minimaal 4 weken van tevoren aan d.m.v. een uitnodiging aan de leden
 • De agenda voor deze vergadering dient minstens zeven (7) dagen voor de vergadering aan de leden verstrekt te zijn.
 • Voorstellen voor deze vergadering dienen 14 dagen voor de vergadering bij de secretaris te zijn ingediend. De ingediende voorstellen worden voorzien van een pre-advies van het bestuur en in de agenda opgenomen. Amendementen op zowel bestuurs- als ledenvoorstellen dienen uiterlijk vijf (5) dagen voor de vergadering binnen te zijn.
 • Algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 16 en 17 van de statuten, dienen op een zodanig tijdstip gehouden te worden, dat zoveel mogelijk leden deze kunnen bijwonen. De agenda voor deze vergaderingen dient minstens tien (10) dagen voor de vergadering aan de leden verstrekt te zijn.
 • Tijdens de algemene ledenvergadering wordt bij schriftelijke stemming aan twee (2) leden buiten het bestuur verzocht om voor het openen, lezen en tellen van de stembriefjes zorg te dragen. De uitslag wordt door de voorzitter aan de vergadering bekend gemaakt.

 

 

 • Ongeldig zijn stembriefjes welke:

blanco zijn, ondertekend zijn, onleesbaar zijn en niet aan het doel waarvoor de stembriefjes zijn uitgereikt te voldoen.

 • Indien een lid tijdens een stemming tevens wil stemmen namens een ander lid, dient de schriftelijke machtiging daartoe voor de vergadering aan de voorzitter te zijn overhandigd.

 

Artikel 21.

Bestuursvergaderingen.

 • Bestuursvergaderingen worden gehouden op voorstel van twee (2) bestuursleden.
 • De oproep voor de vergadering dient minstens vijf (5)dagen voor de datum van de vergadering plaats te vinden en dient vergezeld te gaan van een agenda.
 • Alle beluiten dienen met een meerderheid van stemmen genomen te worden.

 

Artikel 22.

Commissievergaderingen worden gehouden op voorstel van één (1) of meer leden van de commissie.

 • In de commissie, met uitzondering van de kascontrolecommissie en de adviescommissie, heeft een bestuurslid zitting voor de coördinatie met het bestuur.
 • Commissievergaderingen worden geleid door een uit de commissieleden gekozen voorzitter. De voorzitter is lid van het Algemene bestuur en neemt daardoor deel aan de vergaderingen van het bestuur, als afgevaardigde van deze commissie.

 

Artikel 23.

De voorzitter geeft op vergaderingen of bijeenkomsten het woord en ontneemt dit, indien dit buiten de goede orde gaat. Hij heeft het recht de debatten te sluiten, indien hij van mening is dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij is gerechtigd een ieder die de orde verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan een vergadering schorsen en of na overleg met (bestuurs-)leden deze verdagen.

 

Artikel 24.

Commissies

 

Voor een goede bewindvoering kunnen commissies worden ingesteld.

Artikel 25.

Ter uitvoering van onder meer artikel 26 van het (HHR), kunnen worden gekozen een:           Kascontrolecommissie                   Tuincommissie

                                  Adviescommissie

 

Artikel 26.

Elke commissie bestaat uit tenminste twee- en ten hoogste zeven leden. De verkiezing geschiedt uit een voordracht of op verzoek van het bestuur.

Artikel 28.

Indien naar de mening van het bestuur de in artikel 25 (HHR) genoemde functionarissen hun taak niet, of niet in voldoende mate uitvoeren, is het bestuur gerechtigd hen tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering als zodanig te schorsen. Alvorens dit geschiedt, zal het bestuur de betrokkenen in de gelegenheid stellen zich in een bestuursvergadering te verantwoorden.

Artikel 29.

Bij tussentijdse vacatures van de in artikel 25 (HHR) genoemde functionarissen of bij de ingevolge artikel 28 (HHR) besloten schorsing:

 • ·    Zijn de functionarissen verplicht de in hun bezit zijnde bescheiden of andere eigendommen van de vereniging binnen 10 dagen over te dragen aan een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.
 • ·    Benoemt het bestuur een nieuwe functionaris die op het rooster van aftreden de plaats van de voorganger inneemt, Dit wordt aan de eerstvolgende ledenvergadering ter bekrachtiging voorgelegd.

Artikel 30.

Evenals de leden van het bestuur, hebben de in artikel 25 (HHR) genoemde functionarissen, voor de uitoefening van hun functie, op het eerste verzoek het recht van toegang tot alle volkstuinen en opstallen.

Artikel 31.

De niet in artikel 25 (HHR) genoemde commissies, ingesteld hetzij door het bestuur, hetzij door de algemene vergadering, worden benoemd voor de duur van de opdracht en ontbonden wanneer deze is voltooid. De duur van de opdracht mag maximaal 12 maanden bedragen.

Artikel 32.

De in de statuten bedoelde kascontrolecommissie bestaat uit twee leden en een reservelid, welke geen deel uitmaken van het bestuur. Ze worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn niet terstond herkiesbaar. Eik jaar treedt een lid van hen af.

 

 

Artikel 34.

Wijzigingen reglementen

In het huishoudelijk- en tuinreglement kan geen verandering worden aangebracht, dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de reglementen zal worden voorgesteld. Een besluit tot wijziging van de reglementen behoeft een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 

Artikel 35.

Een reglementswijziging treedt in werking per direct na de algemene
ledenvergadering waarin deze wijziging is goedgekeurd.

Artikel 36.

Algemeen

Het bestuur is gerechtigd tot het opleggen van boetes en of het bepalen van een termijn waarbinnen nagelaten onderhouds en/of algemene werkzaamheden alsnog dienen te worden uitgevoerd, indien het desbetreffende lid:

 • ·          Zonder opgaaf van geldige redenen de hem opgedragen algemene werkzaamheden niet of niet naar behoren uitvoert (zie artikel 5 lid 7 en artikel 37).
 • ·          De volkstuin en of de aanwezige opstallen niet naar behoren onderhoudt.
 • ·          Zich niet houdt aan bepalingen van de statuten en of reglementen en of kenbaar gemaakte bepalingen.

Tegen het opleggen van boetes kan het betreffende lid bezwaar aantekenen in de eerst komende algemene ledenvergadering.

 

 

Artikel 37.

De algemene werkzaamheden op het complex worden door de leden op tourbeurt uitgevoerd en door de tuincommissaris georganiseerd en gecoördineerd. Indien een lid door omstandigheden verhinderd is om die werkzaamheden uit te voeren, zorgt dat lid zelf voor vervanging. De tuincommissaris houdt een deelnemerslijst hiervan bij.

 

Artikel 38.

De verhuurder kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen van, en/of lijfelijke schade aan,huurder of derden hoe ook genaamd.

  Dit reglement vervangt alle voorgaande huishoudelijke reglementen en is met ingang van 26-3-2018 rechtsgeldig.

Einde Huishoudelijk Reglement.

 

 

 

Ter Aar,26 maart 2018

 

 

Voorzitter:                P.Veenhuis.

 

 

 

Secretaris:                 A. Vos

 

 

 

Penningmeester:      B. van den Helder

 

Tuinreglement.

 

 

Reglement zoals bedoeld in art. 19 lid 1 statuten.

 

ALGEMEEN

 

Artikel1.Verhuurder heeft zich jegens de gemeente verplicht alle wettelijke middelen aan te wenden een overeenkomst met een lid van de huurder te beëindigen, indien dat lid in strijd handelt en/of blijft handelen met het bepaalde in de overeenkomst met de gemeente. Deze overeenkomst ligt terinzage bij de secretaris .

 

Artikel2.

 • Tuinen, opstallen en dergelijke dienen te worden aangewend als volkstuin, teneinde daarop als ontspanning te kunnen tuinieren. De leden zijn gehouden de tuin en opstallen goed te onderhouden en te gebruiken in overeenstemming met de doelstelling en bestemming.

 

 • Het is de huurder verboden de volkstuin of een gedeelte daarvan te verhuren of anderszins in gebruik te geven zonder toestemming van het bestuur. Het bestuur behoudt zich ook het recht voor om mensen zonder opgaaf van redenen te weigeren of de toegang tot het complex te ontzeggen.

 

 • Tevens is het niet toegestaan de tuinen te gebruiken voor reclames of andere doeleinden, woonwagens, caravans of andere objecten te plaatsen of geplaatst te hebben, dan wel een volkstuin te gebruiken voor afvalstoffen.

 

Artikel3.Parkeren

 

1.Het parkeren dient te geschieden op he tcomplex binnen de daarvoor aangegeven plaatsen

2.Parkeren op overige plaatsen in het complex is verboden.

3.De verhuurder is bevoegd hiervan vrijstelling te verlenen voor een gebruiker of één van zijn gezinsleden of een bezoeker aan één van de tuinen, die lichamelijk gehandicapt is en gebruik moet maken van gemotoriseerd vervoer. In dat geval dient de huurder in zijn tuin een parkeerplaats in te richten.

 

Artikel4.Overnachten

Overnachten op de volkstuin is niet toegestaan.

 

Artikel5.Onderhoud

 

Sloten:

1.De aan de kavels grenzende sloten en taluds dienen door de huurder gedurende het hele tuinjaar te worden onderhouden.

2.Het onderhoud aan de sloten bestaat uit het kort houden van plantengroei aan het talud en het verwijderen van plantengroei in het water of in de bodemvan de sloot

Voor de jaarlijkse schouw,1oktober,moet de sloot aan de schouw verplichtingen voldoen.

3.Het is niet toegestaan keringen in de sloten aan te brengen, welke de doorstroming van het op het water liggende kroos e.d. belemmeren, zonder vooraf gaan de toestemming.

4. Het is niet toegestaan om sloten te blokkeren of de doorgang te belemmeren.

Paden (hoofd- en zijpaden)

1.De paden zijn uitsluitend bestemd voor fiets-en voetgangersverkeer. Het berijden er van is verboden voor al het overig verkeer. De wandelpaden op het gehuurde zijn niet openbaar in de zin van de wet en zijn daarom niet vrij toegankelijk voor het publiek.

2.De hoofd-enzijpaden grenzend aan de door de leden gehuurde kavels,dienen gedurende het helejaar door te worden onderhouden.

3.Het onderhoud bestaat uit het rechthouden van de padranden, zo dat er een gestrekte lijn ontstaat,evenals het verwijderen van plantengroei.

Tuinen.

1.De volkstuinen dienen het gehele jaar in goede staat van onderhoud te zijn.

2.De volkstuin dient steeds naar goed, amateur-tuingebruik, ordelijkte zijn. Het hebben van compost-of mesthopen en andere zaken, die de aanblik van de tuin ontsieren, is niet toegestaan, zij dienen aan het zicht te worden onttrokken.

3.Mest, afval en vuil mogen slechts tijdelijk worden opgeslagen en wel alleen op een plaats niet gelegen aan de zijde van een pad of aangrenzende sloot. Deze stoffen moeten zodanig zijn afgedekt dat deze opslag geen stank of hinder kan veroorzaken .       Eén en ander ten genoegen van de gemeente.

4.Opgeslagen organisch(tuin)afval moet regelmatig worden verwerkt, dan wel afgevoerd. Het mag nimmer ter plaatse worden opgestookt. Op de watergangen mag uitsluitend hemelwater worden geloosd.

5.Het is in de periode van 1maart t/m 1oktober niet toegestaan mest en of compost te latenstorten aan de voorzijdevan het tuincomplex. Binnen de toegestane periode dient het gestorte materiaal op de zelfde dag te zijn weggehaald.

Mesthopen die niet direct ondergespit worden, dienen met zwart plastic te worden afgedekt. Bouw-en anderen materialen dienen op dezelfde dag naar de tuin te zijn afgevoerd en mogen niet langer dan twee dagen aan de voorzijde van het tuincomplex blijven liggen. Verse mest mag aan de voorzijde alleen gestort worden op vocht ondoorlaatbaarmateriaal,dus niet direct op de grond.

6.De opslag.afvoeren/ofverwerking van de bij het onderhouden/ofgebruik vrijkomende afval dient te geschiede in overeenstemming met de daarvoor geldende millieuwetten of millieumillieuverordening.

7.Het is het bestuur toegestaan aan de gebruikers van een tuin gedurende de eerste twee weken van maart en de eerste twee weken van november toestemming te geven tot rijverkeer voor de aanvoer van mest en/of materialen met inachtneming van de aan te geven maximale asbelasting.

 Artikel6.Scheidslijn.

 

Afscheiding om de tuinpercelen, anders dan groenaanplant, mogen niet hoger zijn dan 1 meter.                                Afscheidingen van groen aanplant mogen niet hoger zijn dan 1,50m. en niet breder dan 0,60m.

 

Artikel7.

Het door de tuinvereniging beschikbaar gestelde nummerplaatje dient op de door een lid gehuurde volkstuin goed zichtbaar geplaatst te zijn.

 

Artikel8.Het bouwen van opstallen:

 

1.Op iedere volkstuin van maximaal 200m2 oppervlakte is aanbebouwing toegestaan:

a.een schuurtje met een oppervlakte van maximaal 6m2 en een nokhoogte van maximaal 2,50m.;

b.broeibakken of kassen met een gezamenlijke oppervlakte van 10 %van de oppervlakte van de volkstuin.                               De nokhoogte van de kassen mag maximaal 2,50m. bedragen, de hoogte van de broeibakken mag maximaal 70cm bedragen.

 Teneinde te voorkomen dat te grote bouwsels ontstaan dient tussen de afzonderlijke bouwsels een minimale afstand van 1,20 meter en 0,60 meter uit scheidingslijn  te worden aangehouden.   Voor ieder te bouwen bouwwerk op het volkstuin complex, dat zal moeten voldoen aan voormeld bebouwingsvoorschrift,  dient bij de gemeente een bouwvergunning te worden aangevraagd ,waarbij uit de overteleggen situatietekening de ligging, oppervlakte en indeling van de betreffende volkstuin zal moeten blijken. Tot uitvoering mag eerst worden over gegaan na dat er schriftelijke toestemming is verkregen van het bestuur na dat er eerst een eenvoudige tekening/schets is ingeleverd met daarop de hoedanigheid met maten en de locatie op het betreffende perceel. Hiervoor is voorafoverleg met de tuincommissaris vereist.

 

  Artikel9.

Ten aanzien van opstallen, broeikas en andere bouwsels waartoe volgens artikel8 van dit reglement geen toestemming is verleend c.q. geen overleg is geweest, is het bestuur gerechtigd en van uit de gemeente verplicht, maatregelen te nemen. Deze bestaat uit het per direct opleggen van een bouwstop.Het bestuur gaat vervolgens over tot het nemen van verdere maatregelen.        Allereerst probeert het bestuur alsnog tot een goede oplossing met het betreffende lid te komen. Mocht dit niet baten, zal het bestuur het desbetreffende lid schorsen en schriftelijk in kennis stellen dat hij/zij voorgedragen wordt op de eerst volgende ledenvergadering voor royement van het lidmaatschapvandevereniging, waar bij de leden beslissen of dit royement al of niet uitgesproken wordt.

Kosten voortvloeiende uit nalatigheid van het betreffende lid worden hem/haar ten laste gelegd om bouwsels te verwijderen c.q. in oorspronkelijke staat terug te laten brengen.

 

Artikel10.Verboden is:

 

-Afval of ander materiaal te verbranden.

-Beplantingen te hebben die naar oordeel van het bestuur hinder aan derde(n) veroorzaken.

-Op minder dan 90cm.uit het talud/slootkant te planten of te bouwen.     Spullen over sloot te plaatsen of te hangen waardoor de doorgang kan worden belemmerd en er schade aan de schoeiing/slootkant kan ontstaan.

-Het talud/slootkant openige wijzen te beschadigen.

-Zodanige handelingen te verrichten of te laten doen verrichten welke naar het oordeel van het bestuur het volle genot van anderen beperken, dan welo ntnemen.

-Het houden van kippen,konijnen,geiten,schapen of andere dieren op de tuin.(Kippendievóór1maart2011reeds werden gehouden zijn bij wijze van uitzondering toegestaan).

-

 

Artikel11.Het is een ieder die zich op het complex bevindt verboden:

 

-Al het geen dat binnen het complex aan de zorgen het toezicht van de vereniging is toevertrouwd, te verontreinigen, te beschadigen of te vernielen.

-Enige tak van handel,nijverheid of bedrijf uit te oefenen.Geschriften of drukwerk zonder medeweten van het bestuur te verspreiden of aan teplakken.

-Honden onaangelijnd te laten lopen.

-Geluiden ten gehore te brengen die de rust op het complex verstoren.

-Afrasteringen te verbreken, grenspalen te verwijder en of te verplaatsen.

-Zonder voorkennis en toestemming van het bestuur, aankondiging enof mededelingen op de bestuur-en commissiemededelingenborden, of elders op het terrein van de tuingroep te stellen.

-Gereedschappen van de vereniging in bruikleen ontvangen, anders dan op de terreinen van de vereniging te gebruiken, daarmede genoemde terreinen te verlaten of langdurig onder berusting te houden zonder vooraf gaande toestemming van degene, die deze gereedschappen heeft uitgegeven.

-Zand,grind,puin e.d.te deponeren op de parkeerplaats van de terreinen,behalve op de daarvoor bestemde stortplaats(betonplaten?) en uitsluitend met toestemming van de tuincommissaris. Na verkregen toestemming dient de stortplaats binnen   2 x 24uur te zijn geledigd.

-Greppels langs de hoofdpaden te graven.

-Propaganda te maken voor politieke, kerkelijke of andere instellingen.

-Op paden zand of grind  te storten,of specie daar op aan te maken.

-Bestuursleden of daar toe aangewezen functionarissen te hinderen bij de controle op de naleving van de reglementaire bepalingen.

-Bomen op de tuin te hebben welke hoger zijn dan 250cm.

 

Slotbepalingen

 

Artikel12.De leden zijn aansprakelijk vooral het geen door hun op het complex verblijvende gezins-familieleden of gasten, in strijd met de reglementen of bepalingen, wordt verricht.

 

Artikel13.Het bestuur is bevoegd indien de goede orde of redelijkheid dit eist, of wanneer men zich schuldig maakt aan overtreding van het gesteld in artikel 10 en 11van dit reglement, betrokken personen te (doen)verwijderen van het complex en zodanige maatregelen te nemen dat eventueel aan gerichte schade op het verantwoordelijke lid, dan wel op de schuldige(n)wordt verhaald. Het overtredend lid zal als waarschuwing eerst een officiële brief vanuit het bestuur ontvangen. Het overtredend lid zal te alle tijden gehoor moeten geven aan het verzoek van het bestuur zoals vermeld in de officiële brief.

 

Artikel14.Gevallen waarin in di treglement, dan wel het contract met de gemeente, niet is voorzien, beslist het bestuur.

 

Artikel15.Sanctiemaatregelen:

 

Bij overtreding van een bepaling en of niet nakomen van een verplichting statutair of in het huishoudelijk-en tuinreglement opgelegd aan de leden ,kan het bestuur maatregelen nemen ingevolge artikel 6 lid 4 van de statuten.

 Indien het lid enige boete heeft opgelegd gekregen stelt hem dat niet vrij van het alsnog voldoen aan zijn verplichtingen.

 Dit reglement vervangt alle voorgaande tuin reglementen en is met ingang van 26 maart 2018 rechtsgeldig.

 

Ter Aar, 26 maart 2018

Voorzitter:            P.Veenhuis

Secretaris:             A.Vos

Penningmeester:B.vandenHelder

 

Uitgestippeld Webdesign